PRAVILA NAGRADNE IGRE FBiH

“JUPOL putuje. Jupol povezuje.”

I     NAZIV I SJEDIŠTE ORGANIZATORA

Član 1.

Organizator nagradne igre “JUPOL putuje. Jupol povezuje.” je JUB  d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj, koju zastupa Muhidin Hrapović, direktor;  PDV broj: 200173090009

 

II    NAZIV I OPIS NAGRADNOG KONKURSA

Član 2.

Naziv nagradne igre koja se organizira u sklopu promocije JUB proizvoda je: “JUPOL putuje. Jupol povezuje.”. Pravila i uslovi nagradne igre (u nastavku: pravila) definiraju način i uslove prema kojima učesnik može učestvovati u nagradnoj igri. Važeća pravila i uslovi učestvovanja su dostupni na internet stranici www.jupol50.ba. Podaci se prikupljaju na adresi organizatora.

Nagradna igra traje od 22. 04. do 26. 05. 2019. godine i organizira se na teritoriji Bosne i Hercegovine.

 

III    PRAVILA NAGRADNE IGRE

Član 3.

Opšti uslovi nagradne igre su:

Učesnik nagradne igre može biti svako ko je saglasan sa pravilima. U nagradnoj igri ne smiju učestvovati lica koja su zaposlena kod organizatora, te njihovi uži članovi porodice. Pravo učestvovanja imaju sva fizička lica, starija od 18 godina sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini. Svako lice smije učestvovati samo jednom.

 

U nagradnoj igri mogu učestvovati svi koji u toku trajanja akcije preuzmu kupon te ga pravilno ispune i predaju na prodajnom mjestu ili se prijave putem web stranice www.jupol50.ba. Kupon učesnika nagradne igre mora sadržavati sljedeće podatke: ime, prezime, adresu, poštanski broj, grad, e-mail adresu (ukoliko postoji). Kuponi će biti dostupni na prodajnim mjestima većih trgovaca bojama i građevinskim materijalom, na dešavanjima koji će biti objavljeni na www.jupol50.ba.

 

IV IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA  I OBJAVLJIVANJE IMENA

 

Član 4.

Nagradna igra traje od 22. 04. do 26. 05. 2019. Godine.

 

U izvlačenje će biti uvršteni svi kuponi ispunjeni u toku trajanja nagradne igre. Izvlačenje nagrada će biti održano u prostorijama organizatora i neće biti javno. Izvlačenje će realizovati komisija, sastavljena od predstavnika organizatora. Komisija će u toku izvlačenja utvrditi ispravnost kupona. U slučaju da izvučeni kupon ne bude ispravan ili traženi podaci ne budu adekvatno popunjeni, izvlačenje za pojedinačnu nagradu će se ponavljati toliko puta, sve dok izvučeni kupon ne bude odgovarao zahtjevima nagradne igre. Rezultati izvlačenja su konačni i žalba nije moguća.

 

Termini sedmičnih izvlačenja:

 

Izvlačenje Sedmične nagrade Učestvuju svi koji su u skladu sa   članom 3. pravila poslali ispunjen kupon
29.4.2019. 5 x kišobran JUPOL, 5 x šoljica JUPOL, 5 x šal JUPOL od 22.4.2019. do 28.4.2019. do 24:00
06.5.2019. 5 x kišobran JUPOL, 5 x šoljica JUPOL, 5 x šal JUPOL od 29.4.2019. do 05.5.2019. do 24:00
13.5.2019. 5 x kišobran JUPOL, 5 x šoljica JUPOL, 5 x šal JUPOL od 06.5.2019. do 12.5.2019. do 24:00
20.5.2019. 5 x kišobran JUPOL, 5 x šoljica JUPOL, 5 x šal JUPOL od 13.5.2019. do 19.5.2019. do 24:00
27.5.2019. 5 x kišobran JUPOL, 5 x šoljica JUPOL, 5 x šal JUPOL od 20.5.2019. do 26.5.2019. do 24:00
Izvlačenje Glavna nagrada Učestvuju svi koji su u skladu sa  članom 3. pravila poslali ispunjen kupon
29.5.2019. Krečenje stana do 60m2 od 22.4.2019. do 26.5.2019. do 24:00

 

4.1. Objava dobitnika

Učešćem u nagradnoj igri, učesnik pristaje da, u slučaju osvajanja neke od nagrada, njegovo ime i prezime te mjesto prebivališta, koje će saopštiti i dokumentirati organizatoru, budu objavljeni na JUB Facebook stranici i web stranici www.jupol50.ba.

 

V  NAGRADNI FOND

Član 5.

5.1. Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 1000,00 KM

5.2. Nagradni fond se sastoji od:

 

Organizator u toku trajanja nagradne igre dodjeljuje:

  1. sedmične nagrade: 5 puta 15 pojedinačnih nagrada:
  • 5 sedmičnih nagrada kišobran JUPOL
  • 5 sedmičnih nagrada šoljica JUPOL
  • 5 sedmičnih nagrada višenamjenski šal JUPOL
  1. B) glavnu nagradu: na kraju nagradne igre organizator izvlači još i glavnu nagradu:
  • 1. nagrada: krečenje stana kvadrature do 60 m2

Nagrade se ne mogu zamjeniti za novac ili drugu vrstu nagrada  niti se pravo na nagradu može prenijeti na treće lice.

 

VI   VRIJEME I PODRUČJE

 

Član 6.

Nagradna igra počinje 22.04.2019. i traje zaključno sa  26.05.2019. godine u 23:59 časova, na području Bosne i Hercegovine.

VII    SVRHA

Član 7.

Nagradna igra se organizuje u svrhu promovisanja JUB proizvoda.

 

VIII   USLOVI ZA UČESTVOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

Član 8.

8.1. U nagradnoj igri mogu učestvovati svi kupci sa prebivalištem u BiH.

8.2. Uposlenici kompanije JUB, te članovi njihove uže porodice ne mogu učestovati u nagradnoj konkursi.

8.3. U konkursi mogu učestvovati svi građani, sa prebivalištem na teritoriji Bosne i Hercegovine.

 

IX    OBJAVLJIVANJE PRAVILA

Član 9.

Ova Pravila će biti objavljena na stranici nagradne igre www.jupol50.ba.

Datum objavljivanja uslovljen je datumom dobijanja odoborenja za organizovanje nagradne konkurse od strane nadležnih državnih organa.

 

X  OBJAVA IMENA DOBITNIKA I ROK ZA PREUZIMANJE NAGRADE

 

Član 10.

10.1. Dobitnici svih nagrada bit će obaviješteni o načinu preuzimanja nagrada putem email ili telefona. Ukoliko se u roku od 24 sata ne uspije kontaktirati osnovni dobitnik, rezervnom dobitniku, prvom po redu, se dodjeljuje nagrada, i tako dok se ne dodjele sve nagrade iz nagradnog fonda. Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana obavještavanja dobitnika.

 10.2. Dobitnici svih nagrada nemaju pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade ni isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade.

 10.3. Dobitnici svoje nagrade mogu preuzeti isključivo lično uz predočenje lične karte ili uz prisustvo jednog od  roditelja. Dobitnici su takođe dužni potpisati saglasnost o obradi ličnih podataka sa svrhom kako bi se imena dobitnika mogla javno objaviti. Nagrade nisu prenosive na druga lica.

XI    OBAVEZE DOBITNIKA

Član 11.

11.1 Učestvovanjem u nagradnom konkursu učesnici u cjelosti prihvataju odredbe ovih Pravila.

11.2 Prema članu 4. Zakona o porezu na dohodak (Službene novine FBiH“ br.10/08), odnosno članu 107. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“ broj: 111/XXI), dobitnik glavne nagrade je dužan uplatiti porez na dobitke ostvarene  učešćem u nagradnoj igri.

 

XII     PRAVA ORGANIZATORA

Član 12.

12.1. Sve prijave koje budu pristigle prema pravilima iz Člana 3. ovog Pravilnika do 26. 05. 2019. u 23.59, učestvuju u dodjeli nagrada. Organizator neće uzeti u razmatranje prijave koje pristignu poslije gore navedenog termina.

12.2. Sve prijave će biti provjerene prema diskrecionom pravu organizatora i ukoliko ne budu zadovoljavale pravila o učešću u nagradnoj igri (Član 3.), biće poništene i odbačene.

 

XIII   OTKAZIVANJE  NAGRADNE IGRE

 

Član 13.

Organizator nagradnog konkursa “JUPOL putuje. Jupol povezuje.” zadržava pravo odgode ili prekida iste u slučaju nepredviđenih okolnosti u toku odvijanja nagradne igre, te u slučajevima više sile.

 

XIV   SPOROVI

Član 14.

U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Sarajevu.                      

Pravila nagradne igre odobrena su rješenjem Federalnog ministarstva finansija/financija broj: